Job Archives

คุณสมบัติ : ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขาย) ค่าทำงานล่วงเวลา โดยคิดเป็นนาที เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขาย) ค่าทำงานล่วงเวลา โดยคิดเป็นนาที เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โดยคิดเป็นนาที (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขาย) เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ชุดอบรมทั้งภายในและภายนอก ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โดยคิดเป็นนาที (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขาย) เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ชุดอบรมทั้งภายในและภายนอก ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โดยคิดเป็นนาที (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขาย) เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ชุดอบรมทั้งภายในและภายนอก ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โดยคิดเป็นนาที เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ชุดอบรมทั้งภายในและภายนอก ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โดยคิดเป็นนาที เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ชุดอบรมทั้งภายในและภายนอก ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับ–ส่งเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่รับ–ส่งเอกสาร) สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ มีรถยนต์ส่วนตัว (สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย) ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดที่ 15% จากยอดขายที่ทำได้ นับจากบาทแรกของยอดขาย เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ค่าน้ำมัน, ค่าสึกหรอรถยนต์, และค่าโทรศัพท์ ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ฝึกอบรมภายในและภายนอก ชุดยูนิฟอร์ม

Read More