ขั้นตอนการให้บริการสอบเทียบ (Calibration Service Process)

 • 1. ขอใบเสนอราคา (Enquiries)

  ลูกค้าติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์มใบขอทราบราคาสอบเทียบ (รูปแบบไฟล์ PDF หรือ EXCEL) ในการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เพื่อประเมินงานก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 • 2. ใบเสนอราคา (Quotation)

  บริษัทฯ ส่งใบเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบ รวมทั้งค่าบริการพิเศษในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทำการสอบเทียบ ณ บริษัทลูกค้า (สอบเทียบนอกสถานที่)

 • 3. สัญญา (Contact)

  ลูกค้าส่งใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นระบุ “ยินดีรับข้อเสนอ” กลับมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งนัดหมายช่วงเวลาที่ต้องการให้ทำการสอบเทียบ

 • 4. สอบเทียบ (Calibration)

  ลูกค้าส่ง และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปรับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ ทำการสอบเทียบ

 • 5. ตรวจสอบผล (Verification)

  ตัวแทนคณะบริหารจัดการงานเทคนิคเฉพาะด้านตรวจสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับจากห้อง
  ปฏิบัติการ

 • 6. ใบรับรองผล (Certificate)

  บริษัทฯ ออกใบรับรองผลการสอบเทียบที่มีตราประทับ พร้อมลายเซ็นของ ตัวแทนคณะบริหารจัดการงานเทคนิคเฉพาะด้านและตัวแทนผู้บริหาร

 • 7. ส่งใบรับรองผล (Delivery)

  ลูกค้ามารับ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปส่งเครื่องมือวัด พร้อมด้วยใบรับรองผลการสอบเทียบ รวมทั้ง
  ลูกค้าดำเนินการชำระค่าบริการสอบเทียบ