สอบเทียบเครื่องมือวัดแรง

No.DescriptionRange
1Push – Pull Gauge> 10 N – 1,000 N
2Force Gauge,> 10 N – 1,000 N
3Tension Gaugeup to 30,000 cN
4Durometer,10 Hx – 90 Hx
Rubber Hardness
(Type A, D, E, C, F, B)
5Compression & Tension Testing Machine,Tension: up to 250 kN
Universal Testing Machine (UTM)Compression: up to 450 kN
6Load Cell with Indicator> 100 N – 200 kN
7Dial / Digital Torque Wrench0.3 N.m – 1,500 N.m
8Dial / Digital Torque Screw Driver2 cN.m – 16 N.m
9Torque Wrench Torsion,0.3 N.m – 1,500 N.m
Torque Wrench Flexion Bar
10Dial / Digital Torque Meter,2 cN.m – 338 N.m
Torque Tester,
Torque Sensor with Display,
11Torque Calibrator2 Nm – 1,000 Nm
12Torque Gauge20 mN.m – 150 cN.m
Scroll to Top