สอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

No. Description Range
1 AC / DC Power Meter (Single Phase, Power Factor = 1  @ 45 Hz to 1 kHz)  
        Digital 11 kW
        Analog 11 kW
  หมายเหตุ: กรณี >11 kW จะใช้วิธีอ่านแบบ Ratio  
2 Digital Thermometer w/o Probe -250 oC to 1,767 oC
        TC Type B, E, J, K, L, N, R, S, T
3 Digital / Analog Multimeter  
        DC Voltmeter 0 V – 1,000 V
        AC Voltmeter 0 V – 1,000 V
    (10Hz – 500 kHz)
        DC Ampmeter 0 A – 11 A
        AC Ampmeter 0 A – 11 A
    (10 Hz – 10 kHz)
        Ohmmeter 0 Ω – 330 MΩ
        Capacitance Meter 330 pF – 1,100 mF
4 AC / DC Calibrator,  
  Portable Calibrator,  
  Process Calibrator  
        DC Voltage Source 0 mV – 1,000 V
        AC Voltage Source 10 mV – 1,000 V
    (10 Hz – 1 MHz)
        DC Current Source 0 mA – 10 A
        AC Current Source 10 mA – 10 A
    (10 Hz – 10 kHz)
        Resistance Source 0 Ω – 1 GΩ
5 Stop Watch, sec., min., hour
  Timer
6 AC / DC Power Supply  
        DC Voltage Source 0 mV – 1,000 V
        AC Voltage Source 10 mV – 1,000 V
    (10 Hz – 1 MHz, < 10 A)
7 Digital / Analog Clamp Meter  
        DC 550 A Max.
        AC 550 A Max.
    (10 Hz – 1 kHz)
8 Recorder, 0 V – 1,000 V
  Data Logger 0 A – 11 A
    -250 oC to 1,767 oC
     
9 Resistance  
        Fixed 0 Ω – 1 GΩ
        Decade 0 Ω – 1 GΩ
10 Insulation Tester or Meter, 1 mΩ – 11.11 GΩ
  Earth Ground Tester or Meter,
  Low Ohm Tester or Meter,
  Milliohm Tester or Meter,
  Ground Bond Tester or Meter,
  High Ohm Tester or Meter,
  Super Mega-Ohm Tester or Meter,
  Wrist Strap-Footware Tester
11 Tachometer up to 99,999 rpm
12 Stroboscope, up to 99,999 rpm
  มอเตอร์ความเร็วรอบ
13 Temperature Controller -250 oC to 1,767 oC
        TC Type B, E, J, K, L, N, R, S, T  
14 Current Transmitter 0 mA – 20 mA
15 Oscilloscope (Digital / Analog) Bandwidth up to 3 GHz
16 RTD Indicator w/o Probe  
        Pt 385, 100 Ω -200 oC to 800 oC
        Pt 3926, 100 Ω -200 oC to 630 oC
        Pt 3916, 100 Ω -200 oC to 630 oC
        Pt 385, 200 Ω -200 oC to 630 oC
        Pt 385, 500 Ω -200 oC to 630 oC
        Pt 385, 1000 Ω -200 oC to 630 oC
        PtNi 385, 120 Ω (Ni 120) -80 oC to 260 oC
        Cu 427, 10 Ω -100 oC to 260 oC
17 Withstanding Voltage up to 40 kV
18 High Voltage Source  
        DC up to 40 kV
        AC up to 20 kV
19 Welding Machine / เครื่องเชื่อม up to 1,500 A
20 L, C, R Source 1 pF – 1 F
    10 nH – 100 kH
    1 mΩ – 100 MΩ
21 L, C, R Meter 50 pF – 99.9999 mF
    1 mH – 0.999 H
    1 mΩ – 11.11 GΩ
22 Sound Level Meter 94 dB, 114 dB
23 Sound Calibrator 30 dB – 130 dB
     
24 Mioisture Meter (ข้าว, ไม้, เมล็ดพืช ฯลฯ) 10%, 12%, 15%
25 Digital Counter 99,999 รอบ
26 Speed Control As Specification
Scroll to Top