สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

……….บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ แบ่งออกเป็น 3 ห้องปฏิบัติการย่อย คือ 

Small Tools Laboratory, High Precision Tools Laboratory และ Applied Tools Laboratory

Dimensional-Calibration-1

Scroll to Top